Nhập email bạn đã đăng ký tài khoản bấm cập nhật, kiểm tra lại email lấy liên kết xác minh.